Gradbeno dovoljenje

Ste se odločili, da boste zgradili hišo? Morda ste že kupili zemljišče ali pa zemljišče na katerem že stoji hiša, ki pa jo nameravate podreti. Morda ste razmišljali, da bi rajši naredili prizidek, kajti nimate dovolj financ za nakup zemljišča in gradnjo hiše. Karkoli od naštetega ste že naredili ali nameravate narediti, za rušitev, gradnjo, nadomestno gradnjo ali dozidavo potrebujete gradbeno dovoljenje. Zdaj, ko smo našteli skoraj vse, vas verjetno zanima v kakšnem primeru pa gradbenega dovoljenja ne potrebujete? Gradbenega dovoljenja ne potrebujete v primeru gradnje enostavnega objekta. In kaj je to? Enostavni objekt je konstrukcijsko nezahteven objekt, ki ni namenjen prebivanju in ne vpliva na okolje. Tak objekt ne potrebuje statičnega in gradbenotehničnega preverjanja in je velik do 20 kvadratnih metrov. Primeri nezahtevnih objektov so: kozolec, lopa, uta, skedenj, kašča, nadstrešek itd.

Zdaj smo razčistili v katerih primerih potrebujete in v katerih ne potrebujete gradbenega dovoljenja. Zdaj pa vas verjetno zanima kaj gradbeno dovoljenje sploh je in kaj potrebujemo za njegovo pridobitev. Gradbeno dovoljenje je odločba, s katero se ugotovitvi, ali je nameravana gradnja v skladu z izvedbenim prostorskim aktom. V kolikor gradbeno dovoljenje pridobite, pristojni upravni organ dovoljuje gradnjo in predpiše nekatere konkretne pogoje, ki jih je pri gradbi potrebno upoštevati. Zahtevo za gradbeno dovoljenje se vloži v upravni enoti kjer leži zemljišče. Vlogi je potrebno priložiti: dokazilo o lastništvu, lokacijsko dokumentacijo, projekt gradbene dokumentacije, potrdilo o nosilnosti tal, potrdilo o plačanih stroških za opremljanje zemljišča (komunalni prispevek) in o plačani odškodnini za spremembo namembnosti zemljišča.
Potrebno je opozoriti, da ko enkrat pridobite gradbeno dovoljenje, da to ne velja za vekomaj. Gradbeno dovoljenje poteče, v primeru gradbe zahtevnega objekta po treh letih, v primeru manj zahtevnega objekta po dveh letih in v primeru enostavnega objekta po enem letu po pravnomočnosti. Vse to v primeru, da investitor ne začne z gradnjo. Na zahtevo stranke, se lahko podaljša, ampak za največ dve leti.